Regulamin sprzedaży sklepu internetowego PUPAKOSMETYKI.pl

§ 1

Definicje pojęć

 1. Sprzedający – Crown Vendors sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce 24, 02-701 Łódź; NIP 7282790990, REGON 101473789, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, konto bankowe nr 33 1020 3352 0000 1302 0195 5640
 2. Miejsce prowadzenia działalności: ul. Rozewie 1, 93-460 Łódź
 3. Sprzedający wskazuje kupującym formy kontaktu z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie wskazanych w regulaminie:

a)    adres właściwy do korespondencji i zwrotów: PORTKOSMETYKI ul. Rozewie 1, 93-460 Łódź,

b)    telefonicznie pod numerami: + 48 42 687 30 31, + 48 733 37 37 36;

c)    poczta elektroniczna: biuro@pupakosmetyki.pl ; office@crownvendors.com

 1. Kupujący może kontaktowac się ze Sprzedającym od poniedziałku do piątku   w godz 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 10:00 – 14:00
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedajacego, dostępny pod domeną www.portkosmetyki.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną kosmetyków i wód perfumowanych oraz toaletowych za pośrednictwem wskazanej strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

10. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Spółka Crown Vendors za pośrednictwem sklepów internetowych: www.portkosmetyki.pl, www.pupakosmetyki.pl, www.misslyn.pl  oferuje szeroką gamę kosmetyków: kolorowych, pielęgnacyjnych oraz wody toaletowe i perfumowane.
 3.  Wszystkie oferowane produkty są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł. Do każdego zakupu wystawiamy paragon lub fakturę.
 4. Pracujemy od poniedziałku do piatku w godz. 9:00 – 17:00 w soboty od 10:00 do 14:00. W tych godzinach jesteśmy do dyspozycji klientów sklepu i sklepów internetowych
 5.  Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także właczenie obsługi javascript, zainstalowanie wtyczki Flash Player, akceptacja plików cookies.
 6. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 8. Cena oferowanego do sprzedaży produktu nie zawiera kosztów transportu do kupującego, o czym kupujący w chwili składania zamówienia będzie poinformowany.
 9. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.

10. Sprzedający ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do Sklepu.

12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

 

§ 3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
 2. Skutecznie złożone zamówienie jest umową kupna-sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 I nast ustawy z dn. 23.04.1964 r Kodeks cywilny, zwanej dalej “kc”, na mocy której Sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność zamówionej rzeczy i wydać mu tę rzecz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić umowną cenę sprzedającemu.
 3. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.
 5. Sprzedający udostępnia następujące sposoby realizacji płatności: 


-       przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 33 1020 3352 0000 1302 0195 5640

-       płatność elektroniczna realizowana w serwisie rozliczeniowym Transferuj,

-       gotówką przy odbiorze osobistym przez Kupującego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru towaru),


-       gotówką przy odbiorze przesyłki realizowanej przez przewoźników (przesyłka za pobraniem kurierska lub pocztowa)

 1. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien je opłacić w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedającego przestaje być wiążąca.
 2. Sprzedający realizuje dostawę towarów kurierem, Pocztą Polską lub poprzez odbiór osobisty przez Kupującego.
 3. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie

procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach dostawy uwidoczniona została w zakładce na stronie głównej Sklepu „Płatności i wysyłka”, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 

§ 4

Realizacja zamówień

 1. Kupujący zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać prawdziwe informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie w formularzu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia faktu złożenia zamówienia i jego szczegółów. Jeśli złożenia zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Kupujacego, jeśli jest to możliwe.
 3. Przeciętny czas realizacji zamówienia wraz z dostawą wynosi średnio 5 dni. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 30 dni, z tym, że Sprzedawca zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie.W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
 4. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub, na życzenie Kupującego, faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 5. Odbierając dostarczoną przez kuriera lub pocztę przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją sprawdzić (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5

Reklamacja i gwarancja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Przesłanką warunkującą możliwość wszczęcia procedury reklamacyjnej jest:

-       wada fabryczna sprzedanej rzeczy

-       uszkodzenie sprzedanej rzeczy w trakcie transportu

-       niezgodnośc otrzymanej rzeczy ze złożonym zamówieniem

 1. W przypadku stwierdzenia jednej z przesłanek warunkującej wszczęcie procedury reklamacyjnej przez kupującego powinien on niezwłocznie w formie pisemnej zawiadomić o tym sprzedającego korzystając z adresu email: info@portkosmetyki.pl lub kierując korespondencję na adres Crown Vendors sp. z o.o. ul. Rozewie 1, 93-460 Łódź. Podając jednocześnie preferowaną formę kontaktu z kupującym. Sprzedający prosi kupującego o dołączenie do reklamacji dowodu zakupu reklamowanej rzeczy (paragon, faktura VAT) oraz spisanego w obecności pracownika firmy realizującej dostawę towaru protokołu szkody. Sprzedający podkreśla, że nie jest to warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.
 2. poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

-       imię, nazwisko, adres i e-mail kupującego

-       datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

-       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego

-       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

 1. Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed   rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji kupujący powinien przesłac lub dostarczyć reklamowany towar na adres wskazany w § 1 pkt 3a
 3. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów przedstawionych przez kupującego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail lub adres pocztowy.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji w całości, reklamowany produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, wobec braku mozliwości wymiany sprzedający zwróci kupującemu zapłaconą cenę oraz koszty transportu.
 5. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

10. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

11. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.

12. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

13. Reklamacje rozpatrujemy indywidualnie.

14. Reklamacje składane inną drogą, w tym telefonicznie, nie będą uznawane.

15. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

 

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko (nazwę) kupującego, adres, datę zawarcia umowy i nazwę zakupionego towaru,.
 2. Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art 38 pkt 5  i 11 Ustawy o prawach konsumenta z dn 30 maja 2014, uwzględniając profil działalności sprzedającego, a więc w przypadku gdy przedmiotem zawartej umowy jest rzecz dostarczona w zapieczetowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi także w wypadkach:

  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

  3. świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 

  4. W razie odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym i w nienaruszonym opakowaniu.
  5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  6. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
  7. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  8. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji/zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz rejestracji/zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 5. Zapisując się do newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na przyjętą przez Sprzedawcę politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.
 6. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 7. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z newslettera.
 8. Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki identyfikujące odwiedzającego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i danych znajdujących się na komputerze. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron www.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci internetowej może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą może ponieśc Kupujący na skutek zagrożeń występujących w sieci, a w szczególności włamania do system informatycznego Kupującego, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania system informatycznego Kupującego wirusami
 2. Sprzedający informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.) materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identywfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Sprzedający informuje, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treści, opisy zamieszczone w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) Kupujący oraz inne osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych przysługujących Sprzedającemu oraz osobom trzecim. Kupujący oraz osoby odwiedzające Sklep ponoszą wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. Klienci nie mogą umieszczać na stronie Sklepu oraz na innych stronach w odniesieniu do działalności Sklepu treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich. Zakazuje się klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, treści nacjonalistycznych lub urągających godności innych osób.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.portkosmetyki.pl (zakładka „Regulamin”).